Regulamin pokoi gościnnych Zajazd Pułaskiego

1. Na terenie całego obiektu, a więc także w pokojach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA tytoniu!

2. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Zajazd obciąży gościa karą w wysokości 300 zł.

3. Pokój wynajmowany jest na doby.

4. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji ( Restauracja Tygiel ) osobiście lub telefonicznie do godziny 11.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

7. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniane jest w miarę posiadanych możliwości.

8. Płatność za pobyt regulowana jest z góry.

9. Gość otrzymuje komplet kluczy. Wyprowadzając się klucze należy oddać w recepcji lub pozostawić w drzwiach pokoju od środka lub w skrzynce z napisem KLUCZE przy głównych drzwiach wejściowych.

10. Pokoje gościnne świadczą usługi zgodnie ze standardem prowadzonej działalności. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

11. Pokoje gościnne zapewniają:

  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • Wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  • W miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

12. Zajazd nie zapewnia sprzątania w pokojach podczas pobytów. Istnieje możliwość zamówienia takiej usługi za dodatkową odpłatnością.

13. Pokoje gościnne ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do korzystającego z ich usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, chyba że strony ustaliły inaczej.

14. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15. Odpowiedzialność Pokoi Gościnnych Zajazd Pułaskiego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu w recepcji.

16. Pokoje Gościnne Zajazd Pułaskiego nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu i terenu do niego należącego powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

18. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz jakichkolwiek przeróbek i adaptacji dokonywanych przez gości.

19. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi na klucz.

20. Opłata za zniszczenie lub zgubienie kluczy i wydanie nowego kompletu to 35 zł.

21. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.

22. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach gościnnych w godzinach 7.00 – 22.00.

23. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 w dni od poniedziałku do czwartku oraz od godziny 24.00 do 7.00 od piątku do niedzieli.

24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek, grzejników jak i innych elektrycznych i gazowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

25. Goście mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa pożarowego oraz zachowania czystości i porządku w najmowanych pokojach jak i na terenie całego budynku oraz w jego otoczeniu.

26. Trzymanie zwierząt w pokojach nie jest dopuszczalne.

27. Pokoje Gościnne Zajazd Pułaskiego mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Pokoi Gościnnych Zajazd Pułaskiego lub gości albo szkodę na osobie gościa, pracownika albo innych osób przebywających w na terenie Zajazdu Pułaskiego albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie firmy.

28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju gościnnym będą przechowywane przez 1 miesiąc. Odsyłanie na koszt gościa.

Regulamin rezerwacji i pobytów grup dzieci i dorosłych w pokojach gościnnych Zajazd Pułaskiego

Grupy zorganizowane

1. Wszelkie ustalenia dotyczące rezerwacji grupowych, zmian, anulacje oraz sugestie dotyczące pobytu mogą być dokonywane tylko drogą mailową , faxem lub pocztą tradycyjną. Zmiany telefoniczne nie będą uwzględniane.

2. Wszystkie rezerwacje związane są z wpłatą zadatku wg. indywidualnie ustalonego harmonogramu.

3. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji.

4. Zadatki są bezzwrotne.

5. Ostateczna kwota dopłaty za pobyt grupy musi być dokonana najpóźniej gotówką w dniu przyjazdu grupy z chwilą meldowania się lub wcześniej przelewem, ale w takim terminie aby w momencie przyjazdu grupy należna kwota była zaksięgowana na koncie Zajazdu.

6. Zmiany w rezerwacjach grupowych, w szczególności dotyczące liczby uczestników, można dokonywać do 7 dni przed przyjazdem grupy. Zajazd ma prawo odmówić przyjęcia większej liczby osób niż zaplanowana jeżeli zmiana nastąpiła po w/w terminie. Życzenie zwiększeni liczby uczestników uwzględniane jest również w miarę posiadanych możliwości, czyli posiadanych wolnych miejsc we wskazanym terminie.

7. Zajazd ma prawo do sprzedania pokoi, które zostały odwołane przez organizatora grupy.

8. Zajazd nie zwraca kwot wniesionych za pobyt grupowy po rezygnacji w trakcie trwania pobytu.

9. Organizator wyjazdu ma obowiązek dostarczenia do Zajazdu listy uczestników najpóźniej z chwilą meldowania się grupy. Lista powinna zawierać dane niezbędne do zameldowania tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania, imię matki i ojca, narodowość oraz nr dowodu osobistego w przypadku osób dorosłych.

10. Uczestnicy grupy będą zakwaterowani w pokojach:

11. W przypadku grup dzieci i młodzieży – 3-osobowe, 4-osobowe 1 5-osobowe.

12. W przypadku grup dorosłych – 3-osobowe, 4-osobowe oraz 2-osobowe.

13. Wszystkie pokoje posiadają prywatną łazienkę ( prysznic, wc, umywalka, ręczniki – po 1 na osobę ) oraz wyposażone są w telewizor, lodówkę i czajnik elektryczny.

14. Wszelkie uwagi dotyczące zakwaterowania i zastanych zniszczeń w pokojach muszą być zgłoszone w recepcji w przeciągu 3 godzin od zameldowania się grupy.

15. Zajazd zapewnia wyżywienie wg. ustalonego wcześniej zapotrzebowania i zamówienia.( śniadania, II śniadania, obiady, kolacje, obiadokolacje, suchy prowiant na drogę ).

16. Pierwszy posiłek wydawany jest najwcześniej od godziny 7.00., natomiast ostatni posiłek najpóźniej wydawany jest o godz. 20.30.

17. Godziny posiłków ustalane są indywidualnie z każdą grupą.

18.Zajazd nie zapewnia sprzątania w pokojach podczas pobytów grupowych. Uczestnicy grupy mają obowiązek utrzymania czystości w pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych.

19. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA.

20. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Zajazd obciąży gościa karą w wysokości 300 zł.

21.  Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22.00 – 7.00 w dni od poniedziałku do czwartku oraz od godziny 24.00 do 7.00 od piątku do niedzieli.

22. Doba pobytowa dla grup zorganizowanych: 16.00 - 10.00, przy czym może ona ulec zmianie po wcześniejszych uzgodnieniach dokonanych na etapie rezerwacji.

23. Za zachowanie grupy w Zajeździe odpowiedzialni są opiekunowie grupy oraz organizator.

24. Za zniszczenia dokonane przez uczestników grupy odpowiadają opiekunowie lub organizator pobytu (np. biuro podróży).

25. Opiekunowie grupy mają obowiązek powiadomienia recepcji o zniszczeniach dokonanych przez uczestników pobytu z chwilą ich stwierdzenia, jednak nie później niż z chwilą wymeldowywania się. Zajazd ma prawo do obciążenia poszczególnych członków grupy lub organizacji która korzystała z pobytu ( np. szkoła ) lub organizatora, kosztami zniszczeń.

26. W przypadku braku powiadomienia o zniszczeniach, a stwierdzeniu ich przy sprzątaniu po pobycie grupy Zajazd zastrzega sobie prawo do przesłania odpowiedniego protokołu do organizacji która korzystała z pobytu lub do organizatora i obciążenia go kosztami.

27. Zajazd zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających np. agresywne zachowanie uczestników grupy wobec obsługi lub innych gości, zakłócanie ciszy nocnej, nadużywani alkoholu i innych środków o podobnym działaniu.

28. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami o usługach turystycznych.

29. Zajazd zastrzega sobie prawo do prowadzenia konserwacji np. urządzeń i instalacji oraz prac typu remontowego części pomieszczeń budynku podczas pobytu grupy.

30. Rezerwacja grupowa nie oznacza wynajęcia obiektu na wyłączność grupy. W przypadku wolnych miejsc mogą być przyjmowane inne osoby indywidualne oraz inne grupy zorganizowane.

31. Uczestników grupy obowiązuje ogólny REGULAMIN Zajazdu Pułaskiego, w punktach nie objętych niniejszym regulaminem.